చరిత్ర మార్పు

చరిత్ర ఎలా మార్చివేయపడినదో చెప్పటానికి ఇంకొక వుదాహరణ; అన్నీ మార్చి పెట్టుకొని మావి అనుకోని చరిత్ర మార్చేశారు

1465361_10200944952602839_2009195189_n

Advertisements