చరిత్ర మార్పు

చరిత్ర ఎలా మార్చివేయపడినదో చెప్పటానికి ఇంకొక వుదాహరణ; అన్నీ మార్చి పెట్టుకొని మావి అనుకోని చరిత్ర మార్చేశారు

1465361_10200944952602839_2009195189_n

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s