నోట్ల రద్దు – ఒక సామాన్యుడి ప్రతిస్పందన :)

money_black_ds1478755735నల్ల ధనము వెలికితీత అంటే ఎక్కడో వున్న దానిని వెలికితీసి దాన్ని వైట్ చేయటము; అసలు నల్ల ధనము అంటే ఏమిటి? చలామణీలో లేని టాక్స్ కట్టని డబ్బు; నోట్ల రద్దు వళ్ళ చలామణీలో లేని డబ్బు చాల వచ్చి బ్యాంకు లలో చేరింది;’ అల చేసేలా పరిస్థితులు వచ్చాయి; నీ దగ్గర వున్న నోట్ చెల్లదు అంటే అందరు భయ పడి వచ్చి బ్యాంకు లో వేసారు; యా లెక్క ఇప్పుడు RBI ప్రభుత్వము వద్ద వుంది; దాదాపు లక్ష మంది వారు అంతకు ముంది కట్టిన టాక్స్ కి వాళ్ళు చేసిన డిపాజిట్ ల మద్య చాల తేడా వుంది వచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని నోటీసు లు అందుకున్నారు; వాళ్ళు వెళ్లి వాళ్ళు చేసిన డిపాజిట్ కి టాక్స్ ఎందుకు క్జట్టలేదు, అసలు టాక్స్ కట్తల వద్ద అనేది లెక్క చెప్పాలి; అంతకు ముందు ఎక్కడెక్కడో దాచిన డబ్బు తెచ్చి బ్యాంకు లలో డిపాజిట్ చేసిన 2.5 లక్షల దొంగ కంపెనీలను ఆల్రెడీ కనిపెట్టి వారి ఎకౌంటు లను రద్దు చేసి ఆ డబ్బు ప్రభుత్వము స్వాధీనము చేసుకుంది; ఇదొక ప్రాసెస్, ఒక రోజులో అవదు ఒక ఏడాదిలో అవదు;

2016_11$largeimg228_Nov_2016_105057770

నిజమే నోట్ల రద్దు టైం లో కొంత మంది వేరే మార్గాల ద్వార నోట్ లు మార్చుకున్నారు బినామి ఆస్తులు, బంగారం కొన్నారు; రేపొద్దున బినామీ ప్రాపర్టీ ఆక్ట్ తెచ్చి ప్రతి ప్రాపర్టీ కి అదార్ లింక్ చేయండి, తద్వార మీ టాక్స్ ప్రొఫైల్ కనుక్కొని మీరు నిజముగా ఆ ఇల్లు సక్రమము గానే సంపాదించారా లేదా దానికి టాక్స్ కట్టరా లేదా అనే స్క్రూటినీ మొదలవుతుంది. బంగారము మీద కూడా; కస్టపడి కొనుక్కొని కరెక్ట్ లెక్కల ద్వార టాక్స్ కట్టి కొనుకున్న వాటికి వాడికి ఈ రోజు భయము లేదు;’ దొంగ సోమ్ముకే దొంగ సొమ్ము వున్న వారికే ఈ భయము అంత 🙂 ఆయన్ని తెచ్చి కుర్చోపెట్టింది అందుకేగా? చేస్తా చేయి అని కుర్చోపెట్టారు, చేస్తా అంటే మల్లి భయమెందుకు?

benami-1024x636

Benami-Property-Holders-Should-Watch-Out-Business-Standard-03-Aug-2016

భారత దేశములో చాల మంది నల్ల ధనము వెలికి తీస్తము అంటే నల్లధనము వున్నోరికి చొక్కా పట్టుకొని జైలు లో పడేస్తారు అనుకున్నారు; అల చేయాలంటే మన దేశములోనే జైలు లు సరిపోవు; నల్ల ధనము వెలికితీత అంటే టాక్స్ కట్టని disclose చేయని ధనము ప్రాపర్టీ గోల్డ్ కి ముక్కు పిండి టాక్స్ వసులు చేయటము ; 🙂 మల్లి అల జరగడ్డు అని వార్నింగ్ ఇవ్వటము, మల్లి చేస్తే మల్లి అదే చర్య; 🙂 అదొక ప్రాసెస్.  ఎన్ని సార్లు నోట్ల కట్టలు ఇంట్లో పెట్టుకుంటారు? 😀 మల్లి ఎప్పుడో “మిత్రో” అని తప్పదు మల్లి 😀

CxYkIqeUAAAQz0o

Advertisements

The Managing Leader vs the Coaching Leader!

Blog-Managing_vs_Coaching_63315415In Hindu mythology there are two great epics. One is called Ramayan and other is called Mahabharata. The centre story of both these books is around victory of good on evil. In one story Lord Ram leads his army to defeat Ravana in his land, While in the second Lord Krishna oversees Pandavas defeat Kauravas in the battle at Kurushektra.

In Ramayan, Lord Ram is the best yodhaa of his side. He leads his army from the front. Strategizes & directs different people to do things which will meet the objectives. His people are happy to follow orders & want to get all the appreciation for being the best executors. Lord Ram set direction & also tells people what to do during difficult times. Ultimately they won the war & the final outcome was achieved.

On the other hand Lord Krishna told Arjuna, I won’t fight the battle. I won’t pick up any weapon; I would only be there on ur chariot as a charioteer. And he did what he said. He never picked up the weapon & he never fought. Still, Pandavas won the war & final outcome was achieved.

ramkrishnaSo, what was different? It was their managerial style & it was also the type of people who were being lead.

Lord Ram was leading an army of ‘MONKEYS’ who were not skilled fighters & they were looking for direction. While on other hand,

Lord Krishna was leading Arjuna who was one of the best archer of his time. While Lord Ram’s role was to show it & lead from the front. Krishna played the role of a coach whose job was to remove cobwebs from his protégée’s mind. Krishna couldn’t teach Arjuna archery but he could definitely help him see things from a very different perspective.

Here are some of the basic differences in two styles:
Lord Ram : A skilled warrior, lead monkeys, was emotional, gave precise roles & instructions, motivated the army to fight for his cause

Lord Krishna : works with best the professionals, provides strategic clarity, allows team members to take lead, fights for the cause of the team, did not depict his true emotions

Motive:

 1. Look at ur team/family & reflect what type of leader/parent u are, One who keeps answering/solving problems for people/kids Or Who asks relevant questions from their people/kids so that they can find their own solution.
 2. Are u someone who tells/directs all the time Or Someone who clarifies doubts & allows their people/kids to find their own ways.
 3. Are u someone who has monkeys in the team & the way u deal with it Or u have the brightest experts in their area getting stuck with issues?
 4. Younger generation doesn’t want you to tell or show how things are done, they want to know the meaning of their task and how it makes a difference in this world.
 5. They are Arjuna’s who don’t necessarily seek more skill/knowledge but they need someone to clarify the cobwebs in their mind, if u still apply Lord Ram’s style on them, u are bound to fail as a manager.
 6. On the other hand if there are people who aren’t skilled enough but rely on ur expertise to sail u through Lord Ram’s style is appropriate.

Isn’t it good for us to reflect & think what managerial style will bring the best result for u and ur team/family ? Is it Lord Ram or Lord Krishna?

The Managing Leader vs the Coaching Leader? 🙂

Agile Fatigue

In long running Agile projects there are observations that the productivity of the team(s) come down as they burnout. In the (bad) old waterfall days projects had ramp up and ramp down time which gave developers and team members some breathers but in the (good) new Agile days its sprint after sprint relentless teams hardly get time to catch a breath.

Agile Fatigue is more worse when you work with not so matured product owners, product management teams who thinks development teams as run machines and expect them to deliver sprints day in, day out without a break.

Some of the symptoms of Agile Fatigue includes user stories that drag from sprint to sprint, user stories that are too big or broken down inappropriately, lack of or improper use of epics, and QA/Test organizations falling behind because they are handed too much functionality all at once. Don’t let the team con you into waiting ‘until the next big function’ because it’s ‘too much trouble/delay/work’ to fix the problem immediately.

To help the teams overcome Agile fatigue , some of the industry practiced best practices are

 1. Ensuring the backlog is “just good enough” : Don’t waste time perfecting a list of product features or tasks that, by the nature of agile, is going to change over time. Start with an imperfect and still well defined backlog and transparent communication to keep anxiety and fatigue from building and know that the grooming and retrospectives will mature the backlog quickly and continue over time.
 2. Learning & Innovation Sprint: Make every 5th or 7th sprint lean and learn and innovate, in the sprint the team took fewer story points and committed to learning a new technology/trick , this kept the teams ticking.
 3. Plan hardening sprints : Give tech debt ownership to development teams and ensure we had planned hardening sprints where the team took care of upgrading frameworks/libraries, clearing technology backlog, refactoring quick and dirty hacks , fixing defects, fixing performance issues that piled up over a period etc.  This often gave the team a sense of technical ownership.
 4. Encourage and make Automation part of Sprints: Identify repetitive manual tasks as part of retrospectives and add stories to automate them. This keeps the Enthusiasm moving across the teams.
 5. Team Building/Reset Day – A fun day where the team creates working agreements/charters, builds trust and has fun. It is essential all teams do this as setting expectations when times are good will see you through the times when they are not.  Money in the bank so to speak.
 6. Sprint Retrospective Action items Folow UPs: Over a period, sprint teams gets bored and lose interest as they feel there are no takers to the action items discussed in the Sprint Retrospective meetings. Especially for long running sprint teams , this is more evident. Teams actually improve more often and quicker due to heightened transparency on Retro action items. Having the support from the Product Owner, Business Owners is very important, because it gives a clear sign that whatever the team agrees to improve upon is really important and should be solved!.

A more Optimistic CAN-DO Attitude without understanding the reality is more dangerous than a more practically approached attitude understanding and balancing the reality and yields more results 🙂